Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Zber nespotrebovaných liekov

Naša spoločnosť zabezpečuje pravidelný zber nespotrebovaných liekov  od obyvateľstva. Uvedená služba je pre lekárne bezplatná a je hradená Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Zber odpadových liekov je vykonávaný v jarnom a jesennom cykle v zmysle požiadavky ŠÚKL. Do lekární sú dodávané  transparentné vrecia, určené na dočasné uskladnenie vo vyhradených priestoroch lekárne označené  Identifikačným listom nebezpečného odpadu a Prevádzkovým poriadkom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal NOVÝ Metodický pokyn MP_105/2020, ktorý je platný pre všetkých prevádzkovateľov verejných lekární a spresňuje proces nakladania s týmto druhom odpadu. Na základe požiadavky ŠÚKL uvádzame Harmonogram zvozu liekov od obyvateľstva, odpad k.č. 20 01 31, s presnosťou na mesiac.