Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Certifikáty

Všetky naše povolenia sú dostupné na vyžiadanie pre zmluvných partnerov.