Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

O nás

Spoločnosť MODRÁ PLANÉTA s.r.o. Bratislava pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva na slovenskom trhu už od roku 1993.

Ponúkame domácim ako aj zahraničným pôvodcom resp. držiteľom odpadu komplexné služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z.z.

Ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zberom, prepravou a zneškodňovaním vyradených humánnych a veterinárnych liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií sa s celoslovenskou pôsobnosťou podieľame na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR.

V spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv sme sa podieľali na vypracovaní metodiky zberu vyradených liekov od obyvateľstva.