Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

Certifikáty

  • Okresný úrad Bratislava   OU-BA-QSZP3-2016/004985/GRE/V
  • ŠÚKL Povolena :

-  ZAO-UL-33/ 2007Sk

-  ZAO-UL-33/ 2007 Sk-zmena/2010

-  ZAO-UL-33/ 2007 Sk-zmena/2012

  • ŠÚKL Registrácia:

-  REG-UL-2/2007Sk

-  REG-UL-2/2007Sk-zmena/2010Sk

-  REG-UL-2/2007Sk-zmena/2012Sk

  • MZSR – rozhodnutie, č.o-OPL193/2014
  • Živnostenský list, č.ŽO-2002/09313/2HR 

Všetky naše povolenia sú dostupné na vyžiadanie.