Spracovanie a zneškodňovanie
nebezpečných odpadov


Zber, preprava a zneškodňovanie vyradených humánnych a veterinárnych
liekov, výživových doplnkov a odpadových chemikálií

OZNAM PRE LEKÁRNE

Vážený zodpovedný farmaceuti, prevádzkovatelia lekární a pracovníci lekárne. Usmernenie k nakladaniu s nebezpečným odpadom, prosba o súčinnosť.

Spoločnosť MODRÁ PLANÉTA s.r.o. vám už niekoľko rokov zabezpečuje likvidáciu nebezpečných odpadov z vašich lekární. Z dôvodu opakovaného nedodržiavania odporúčaní našich pracovníkov pri preberaní odpadu z liekov a z dôvodu opakovaného zmiešavania liekov vyzbieraných od obyvateľstva s inými druhmi odpadov, sme nútený sprísniť kontrolu pri preberaní odpadu.  Opakovanie už niekoľko zvozov máme zo stany spaľovní výhradu k liekom vyzbieraným  od obyvateľstva. Tento druh odpadu z roka na rok narastá. Okrem kapacitných problémov, nastáva hlavne problém, že dochádza k zmiešavaniu odpadov s inými druhmi odpadov, ktoré medzi lieky od pacientov nepatria a tieto druhy odpadov spôsobujú vážne problémy a následné pozastavenia príjmu odpadu v spaľovacích zariadeniach.  Z týchto dôvodov zavádzame nasledovné opatrenia, aby bolo možné  do budúcna aj naďalej bezproblémovo realizovať zvozy liekov nespotrebovaných od obyvateľstva vo verejných lekárňach.

1)         Do vriec  určených na lieky od obyvateľstva majú byť uskladňované iba lieky  vyzbierané od obyvateľstva, pozbavené obalu a príbalového letáku – takto by Vám to mal doniesť už pacient do lekárne, nie je potrebné aby ste to robili vy. Nie je potrebné lieky vyblistrovávať a presypávať.

Prosba o súčinnosť je uvedená aj na stránke ŠUKL Https://www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/Odpady/SUKL_ziada_o_spolupracu_v_suvislosti_s_likvidaciou_nespotrebovanych_liekov_od_obyvatelstva.pdf  

2)         Medzi lieky od pacientov nepatria ihly. Je to infekčný materiál. Dôrazne Vás prosíme - neschovávať, nezmiešavať s liekmi od pacientov. S vrecami sa ďalej manipuluje a dochádza  k nežiadúcim kontaktom s hrotom ihly či už na strane zamestnancov lekárne, našich pracovníkov ale aj na strane spaľovne. V záujme ochrany zdravia vašich pracovníkov, nás a pracovníkov spaľovní, ktorý prichádzajú do kontaktu týmto druhom odpadu  si vynahradzujme právo neprebrať takého vrecia. Ihly musia byť uložené v nádobách nato určených tzv klinik boxoch, plastová fľaša už nieje akceptovateľný obal. V prípade záujmu vám tieto boxy vieme zabezpečiť.

3)         Do vriec taktiež nepatria teplomery a tlakomery.  Prosím Vás nedávajte ich do vriec. Tento druh odpadu nemáte povinnosť ako lekáreň preberať od obyvateľstva – nie je to liek. V prípade, ak tento druh odpadu v lekárni preberiete, lekáreň si bude musieť zabezpečiť likvidáciu sama na vlastné náklady. Naša spoločnosť tento druh odpadu už nelikviduje. Opäť si vyhradzujeme právo neprevziať vrecia s liekmi ak budú obsahovať tento druh odpadu. Aj malé množstvo (1-2 teplomery) vo vreci spôsobujú vážne problémy na strane spaľovne a môže dochádzať k sankcionovaniu Inšpekčným orgánom životného prostredia.

4)         Každé vrece/obal schválený sa uskladnenie liekov  má svoju nosnosť a kapacitu, preto vás prosíme neplňte ich až po okraj.  Kolegovia vám vždy dodajú dostatočné množstvo vriec na uskladnenie liekov od obyvateľstva. Následné presýpanie zdržiava vašich aj našich pracovníkov. Vrece sa plní iba do ¾ , aby bolo možné vrece/obal uzavrieť - pripraviť na prepravu. Lieky, ktoré sú mimo tohto obalu nebudú prevzaté na likvidáciu. Preto vás prosíme o dodržanie tejto podmienky.

5)         Lekáreň nemá povinnosť preberať infekčný odpad-ihly od iných právnych subjektov –ambulancie, kozmetičky, pedikérky, tetovacie štúdia, domovy seniorov a pod. Dané právne subjekty si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

Ďakujeme  Vám za súčinnosť pri riešení tohto problému, ktorého vyriešenie zabezpečí aj naďalej likvidáciu nebezpečných odpadov z vašich lekární.

 

 

                                                                                                          Ing. Zuzana Olachová 

                                                                                                                     konateľka spoločnosti